Thông tin mới nhất về: nhạc sĩ Huy Sô

Nhạc sĩ không sợ giàNhạc sĩ không sợ già

Lâu lắm tôi mới lại dự một cuộc họp về văn học nghệ thuật ở Bình Thuận. Điều tôi ngạc nhiên là nhạc sĩ Huy Sô vẫn còn tham gia, vẫn còn ghi chép, vẫn còn nói cười rổn rảng và... hào hứng góp ý kiến.